WYBIERZ PROJEKT
DZIAŁANIA

W projekcie przewidziane są następujące działania

o Kurs animatora edukacji globalnej dla 14 wolontariuszy

Kurs posłuży poszerzeniu wiedzy i umiejętności prowadzenia zajęć z edukacji globalnej i obejmuje 5 zjazdów po 20h, Trenerzy mają za zadanie uwrażliwić kształconych animatorów EG, by koncentrowali się w swojej pracy na takich celach jak podnoszenie świadomości o globalnych współzależnościach i multiplikacja wiedzy o nich, propagowanie świadomości konsumenckiej, docenianie posiadanych dóbr i zasobów, dążenie do wypracowania odpowiedzialnych i etycznych zachowań w życiu codziennym, wypracowanie postaw otwartości i szacunku dla innych.
Program zjazdów obejmie zagadnienia globalnych współzależności, edukacji wielokulturowej, Milenijnych Celów Rozwoju, zrównoważonego rozwoju, a także metodykę zajęć i trening umiejętności trenerskich oraz komunikację ze szczególnym uwzględnieniem odniesień do Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dot. krajów Globalnego Pł., Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie test wiedzy. Animatorzy, którzy go zalicza uzyskają certyfikat animatora EG.o 7 warsztatów poglądowych

Warsztaty przeprowadzone zostaną przez trenera EG w 7 świetlicach przy współpracy animatora edukacji globalnej w celu wstępnego zapoznania się dzieci z podstawowymi zagadnieniami EG oraz pokazania animatorom EG metodyki prowadzenia


o Coaching dla animatorów edukacji globalnej i ewaluacja zajęć

Celem coachingu jest wsparcie 14 absolwentów kursu podczas implementacji wiedzy, narzędzi i umiejętności w swoich macierzystych świetlicach i dostosowanie zajęć do ich specyfiki. Następnie zajęcia prowadzone przez animatorów będą monitorowane i ewaluowane przez doradców


o Zajęcia edukacji globalnej w 7 świetlicach

Zajęcia te prowadzone będą przez absolwentów kursu animatora w każdej świetlicy przez cały rok szkolny.
Przykładowe tematy zajęć to: Interaktywne zajęcia nt.MCR, Nadkonsumpcja i marnowanie żywności, Problem głodu w krajach Globalnego Płd, Sprawiedliwy handel, Życie codzienne dzieci w różnych krajach, Wolontariat, Ekologia)


o Zajęcia dodatkowe (muzyczne, plastyczne, teatralne lub inne)z elementami edukacji globalnej

Zajęcia te prowadzone przez personel świetlic w celu wypracowania treści do wykorzystania w akcjach informacyjno- edukacyjnych (np. sztuka teatralna, filmy, wystawa.)


o Zajęcia dziennikarskie

Zajęcia te posłużą przybliżeniu uczestnikom warsztatu dziennikarskiego z wykorzystaniem zagadnień związanych z edukacji globalnej w zakresie prezentacji różnych punktów widzenia zarówno mieszkańców globalnej Płn jak i Płd i zachęcające do ich konfrontowania. W zajęcia wplecione zostaną zagadnienia wykorzystania w pracy dziennikarza zaleceń Kodeksu obrazów i przesłań CONCORD.

Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do przygotowania prezentacji/reportaży z przeprowadzonych akcji informacyjno-edukacyjnych lub reportaży z życia lokalnych .społeczności, które przesłane będą do rówieśników z Ugandy i Meksyku oraz prezentowane na Festiwalu EG.


o 7 akcji edukacyjno- informacyjnych

Akcje przeprowadzone będą wśród lokalnej społeczności, a ich celem będzie zwiększenie aktywności grup przez budowę inicjatyw społecznych w wybranej przez uczestników formule.
W przygotowaniu akcji wykorzystane będą materiały EG z propozycjami działań poświęconych zagadnieniom EG, dostosowane do realizacji w społecznościach lokal. angażujące jej różnych aktorów przygotowane na zajęciach. Akcje będą realizowane pod nadzorem animatorów, wolontariuszy i pracowników świetlic.


o Festiwal EG VII-VIII2015

Będą to 5 dniowe warsztaty dla ok.20 z 7 świetlic zorganizowane w Krakowie/okolicy. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną zrealizowane akcje i reportaże (najlepszy zostanie nagrodzony),odbędą się spotkania z wolontariuszami z NGO nt. współpracy rozwojowej, wizyta w radiu/telewizji oraz wycieczka do Parku EG. Zrealizowane zostanie 20g dyd. nt. stereotypów i uprzedzeń, odpowiedzialnej konsumpcja, bioróżnorodności.


Aktualności
13.07.2015
Festiwal Edukacji Globalnej zakończony
22.06.2015
Wycieczka do Radia Kraków – relacja uczestniczki z Oświęcimia
17.06.2015
Akcja edukacyjno – informacyjna w świetlicy w Oświęcimiu
03.07.2014
„Lokalna świetlica globalna- edukacja dzieci i młodzieży”